Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening

Let op: In verband met het herinrichten/updaten van onze webpagina is op dit moment slechts geringe informatie beschikbaar.

U kunt ons bereiken via : info@clientenraad-emmen.nl, bijvoorbeeld via de reactiepagina op deze site.

Ons postadres is: Cliëntenraad Pw & Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen

 

Een onafhankelijk adviesorgaan

De Cliëntenraad Pw en Wsw is in 2015 door de gemeente Emmen ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan voor het College van Burgemeester en Wethouders. Deze raad brengt, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit over het beleid van de gemeente Emmen ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening.

 

De Cliëntenraad Emmen bestaat uit maximaal elf leden die allemaal ervaringsdeskundige zijn. Alle leden zijn zelf, als uitkeringsgerechtigde, ( mede) inkomensafhankelijk van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ of zijn als WSW'er werkzaam bij de sociale werkvoorziening of bij een regulier bedrijf.

 

De Cliëntenraad beoordeelt dan ook het sociale beleid van de gemeente Emmen, niet alleen mede vanuit de ervaringen van de leden, maar behartigt daarbij vooral de belangen van de mensen die het betreft. Overigens , de Cliëntenraad mag zich niet begeven op het gebied van individuele hulpverlening. Daarvoor zijn andere instanties. Welke dit zijn, en hoe u hen kunt bereiken vindt u elders op deze site.

 

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter. Dat wil zeggen dat de voorzitter, per definitie, niet onder de doelgroepen valt van de Participatiewet of WSW, maar ook onafhankelijk is van de gemeente Emmen.

 

Zowel de leden als de voorzitter worden voor de periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging van nog eens vier jaar.

 

De Cliëntenraad vergadert voornamelijk in een vaste werkgroep: de werkgroep is samengesteld uit Bijstandsgerechtigden, Arbeidsgehandicapten en/of personen die vallen onder Beschut Werken.

De werkgroep bereid de uit te brengen adviezen voor, waarna deze worden vastgesteld en uitgevoerd in de plenaire ( algemene ) vergadering van de Cliëntenraad. ( Dit doet zij door het samenstellen van project groepen per uit te brengen advies.)

 

De werkgroep vergadering en de plenaire vergadering van de Cliëntenraad zijn, tenzij anders aangegeven, voor iedereen toegankelijk. We vergaderen in het gemeentehuis van Emmen, te bereiken via de achteringang aan de Vreding. Vergaderdata en aanvangstijden vindt u elders op deze site.

 

Voor meer informatie over de activiteiten en het lidmaatschap van de Cliëntenraad kunt u contact opnemen via info@clientenraad.nl